قرن 21 افقی بر خط 01

نظم را با ما چه کار؟

ما در امواج اندیشه هایمان سیر می کنیم امواجی که هرگز اجازه برخط شدن را به ما نمیدهند .. طوفانهائی که هرگز مهلت زوم کردن بر مگسک را به احدی نمیدهند!!

و چه مضحک است که دقیق بر خال سیبل می نشیند انچه را که گمان می کردیم به خطا خواهد رفت نشان ما.


گاه بر درمانیم و گاه بر تخت احتضار ... گاه در سامانیم و گاه در حال انفجار..

گاه زندگان را به تمسخر می گیریم و گاه مردگان را به ستایش.................


چه غریب است نظم و انظباط بر افق 0 و 1 و این ................... همان ارزوی دست یافتن ادمی ست در قرن 21

چه نزدیک است 0.1 به 2.1


چه خوشمان اید چه نیاید گاهی؛ بی احساس شدن نعمتی ست بسیار بزرگ.. به ویژه لحظه ای که سنگی شدن روح ؛؛ یک زندگی را نجات بخشد و........... لحظاتی بعد وقتی به درون احساساتمان غرقه شویم به بایدها و نبایدها می اندیشیم ..

دقیقا لابلای امواجهای شنا خواهیم کرد


چه مزحکند کسانیکه گمان می کنند از این خطه برون هستند و همیشه زبان بایدها و نبایدها را برای دیگران ترجمه می کنند..

اینان مزحکترین ادمیانند ..........و فقیرترین انها کسانی هستند که گمان میکنند از هر دو معنای بالا جدا هستند.


...........

.......

...

چشمانم می چرخد و خودنویس کثیفی را اشاره میکنند..

دوباره می نویسد ::::::::

بین امواج خروشان و انظباط 01 باید خط دیگری باشد که از هر دو میان بهره میگیرد اما !!!!!!!! چگونه؟؟

چه کسی می تواند ادعای تسلط بر این خط را بکند که مسیری مستقیم دارد و از هر دو معنا به مقدار کافی برای 1 و در زمانی معین به مقدار 0 و نه بیشتر بهره ببرد....

عجیب است انکه بتواند به مقدار 0 نیز بهره ای مشخص بستاند.


پاسخ به نکوئی مبرهن است::::::::::: هــــــــــــچــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــس

مگر ان که برگزیدهً خالق تمامی معناهاست

برگزیده ای که همه انسانهای روی زمین ادعای دوستی او را در مخیله شان پرورش میدهند البته فقط در مخلیه شان نه در اعماق جانشان.. چیزی در حد عشق به تنفس ... اما برای چنین برگزیده ای عشق به تنفس کافی نیست بلکه باید بدون تنفس به او عشق ورزید... در یک کلام باید به تمام و اخلاص از خود گذشت. باید فنای در وجودش شد و جز او احدی را بجز خالقش ندید. باید زبان را گزید و کلمه ای را بدون عمل بر زبان نراند.

باید لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ را قبله گاه خود ساخت.


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 16 دی 1394ساعــت8:47 تــوسط amin555 |